Best Whatsapp Status Jeevana Life Quotes in Kannada

Whatsapp Status Jeevana Life Quotes in Kannada
Spread the love

Our best collection of whatsapp status jeevana life quotes in Kannada will blow your mind and motivate you daily. Read through & see for yourself!

Whatsapp Status Jeevana Life Quotes in Kannada

Whatsapp Status Jeevana Life Quotes in Kannada

ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಅಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಿ.

ಜೀವನವು ನಿಮಗೆ ಅಳಲು ನೂರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ನಗಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

ನೀವು ಕೊನೆಯದನ್ನು ಪುನಃ ಓದುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವು ಇನ್ನೂ ಬರಲಿರುವ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಜೀವನವು ಹುಚ್ಚುತನದ ಸವಾರಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಖಾತರಿಯಿಲ್ಲ.

Need more ideas on Jeevana life quotes in Kannada? This article is your one bus stop.

Beauty Thoughts in Kannada

Beauty Thoughts in Kannada

ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸೌಂದರ್ಯವಿದೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.

Confucius

ನೀವು ಉದಾತ್ತ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಗಮನಿಸದಿದ್ದಾಗ, ದುಃಖಿಸಬೇಡಿ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ದೃಶ್ಯವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇನ್ನೂ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ.

John Lennon

ಸೌಂದರ್ಯವು ಮುಖದಲ್ಲಲ್ಲ; ಸೌಂದರ್ಯವು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು.

Khalil Gibran

ನನಗೆ, ಸೌಂದರ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

Ellen Degeneres

Kannada Status Lines Attitude

Kannada Status Lines Attitude

ನೀವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವು ಉದ್ಯಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.

Frances Hodgson Burnett

ಕತ್ತಲೆಯು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಓಡಿಸಲಾರದು: ಬೆಳಕು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ದ್ವೇಷವು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

Martin Luther King Jr.

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಟಾರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Oscar Wilde

ಜೀವನವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಿ.

Matt Cameron

Baduku Kannada Quotes

Baduku Kannada Quotes

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಕೇವಲ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಯಾವುದೂ ಪವಾಡವಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪವಾಡ ಎಂಬಂತೆ.

Albert Einstein

ನಂಬುವುದು, ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು, ಕಲಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.

Roy T. Bennett

ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಬೇಡಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದುಕುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ.

Roy T. Bennett

ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಸಾಯಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ.

Ayn Rand

Nambike Quotes in Kannada Text

Nambike Quotes in Kannada Text

ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಜೀವನವು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತು ದೇವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರದ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಯೋಬನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು.

Rick Warren

ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿ, ಮತ್ತು ನೀತಿವಂತ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೈರುಹಾಜರಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಯೌವನದ ಸಂತೋಷಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ.

Edgar A Guest

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಹೃದಯದ ನೋವನ್ನು ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ ಹಾಡುವಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಉತ್ತರವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತದೆ.

Eldred Herbert

Feeling Quotes in Kannada

Feeling Quotes in Kannada

ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳ ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿರಲು ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು, ಆನಂದಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಬಲ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

Oscar Wilde

ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಭಾವನೆಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

Nicholas Sparks

ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಇತರರನ್ನು ನೋಯಿಸಲು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

Rolland Merullo

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದುವಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

Abraham Lincoln

Relationship Quotes in Kannada

Relationship Quotes in Kannada

ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯದ ರಹಸ್ಯವು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.

Henny Youngman

ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಒಂದು ಜೀವನವಿದ್ದರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ.

Cassandra Clare

ಉತ್ತಮ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾದ, ಸ್ನೇಹಪರ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಬಂಧ, ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲ.

Martin Luther

ಯಾರಾದರೂ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Lao Tzu

Kannada Quotes About Life Images

Kannada Quotes About Life Images

ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಬದುಕುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮದೇ ಆದದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಎಂದು ನಾನು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ.

ಇತರರು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯುವ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಬಲ್ಲವನೇ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದ ಹೊರತು ಜೀವನವು ನೀರಸವಾಗಬಹುದು.

899eed4638591788947acb420e71bd96
Latest posts by N.J Numfor (see all)

Spread the love